Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Sezione relativa a dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, come indicato all'art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013

Recapiti telefonici:

  • Tel. 011 6531111
  • Fax 011 6531150
  • Call center +39 011 652 27 01

 

Email istituzionali:

Documenti

Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.